Vergoeding dyslexie

 

Dyslexiebehandeling binnen de vergoedingsregeling (DBC Dyslexie)

Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen voor leerlingen in het primair en speciaal onderwijs. Het woord ‘enkelvoudig’ wil zeggen dat er in principe géén sprake mag zijn van bijkomende stoornissen zoals bijvoorbeeld AD(H)D. Ouders / verzorgers kunnen aanspraak maken op de vergoeding:

  • als de dyslexiezorg na de 7e en vóór de 13e verjaardag van het kind aanvangt. De kinderen in het primair en speciaal onderwijs van zeven jaar en ouder komen in aanmerking voor vergoeding van dyslexiezorg.
  • als er een leerlingdossier is opgebouwd, waaruit blijkt dat er een traject van intensieve hulp is geweest bij het leren lezen en spellen.
  • als de school vermoedt dat er sprake is van ernstige dyslexie, omdat er na de intensieve hulp slechts geringe vooruitgang is.

De basisschool stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school. Kinderen bij wie intensieve begeleiding op school onvoldoende helpt, hebben een verwijzing naar de zorg nodig.
Als ouder kunt u uw kind bij Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Bijlmakers aanmelden. De GZ-psycholoog van de instelling, waarmee wij een overeenkomst afgesloten hebben, beoordeelt of in het leerlingdossier het vermoeden van ernstige dyslexie door de school voldoende is onderbouwd om tot onderzoek over te gaan.

Zie voor een geautomatiseerd format, dat scholen helpt relevante toetsgegevens en gegevens uit de handelingsplannen te beschrijven en het vermoeden van dyslexie te beargumenteren: www.masterplandyslexie.nl

Toont het diagnostisch onderzoek aan dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan kan de behandeling starten binnen de vergoedingsregeling (DBC Dyslexie) bij Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Bijlmakers.
Tijdens de behandelperiode wordt intensief samengewerkt met de school, de ouders en de instelling, waar een DBC Dyslexie afgesloten is.

Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Bijlmakers heeft een overeenkomst afgesloten met de onderstaande instellingen, waar onderzoek naar (ernstige, enkelvoudige) dyslexie verricht kan worden en waar indien nodig een DBC Dyslexie afgesloten kan worden.

Zie voor meer informatie over dyslexievergoedingen de speciale website van oudervereniging Balans: www.steunpuntdyslexie.nl

 

Dyslexiebehandeling buiten de vergoedingsregeling

(geen DBC Dyslexie)

Is er sprake van dyslexie (maar geen diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie) in combinatie met spraak- en taalproblematiek, dan kan uw kind in aanmerking komen voor gespecialiseerde logopedie binnen de Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Bijlmakers. Deze logopedische zorg wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Is er sprake van dyslexie (maar geen diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie) zonder dat er sprake is van spraak- en/of taalproblematiek, dan wordt de zorg niet vergoed door uw zorgverzekering. De kosten van de verleende hulp worden dan rechtstreeks bij de cliënt gedeclareerd.

Bijlmakers bel me