Wat doen wij?

Onderzoek/behandeling

Er wordt gestart met het verzamelen van algemene gegevens middels een anamnese en het afnemen van een logopedisch onderzoek. Vaak zijn er voor het afnemen van dit onderzoek meerdere behandelingen nodig. Dit is mede afhankelijk van de hulpvraag.
Na afname van het onderzoek worden de resultaten en de daaropvolgende behandeldoelen met u besproken. Tevens worden er adviezen meegegeven voor thuis, school of werksituatie.
Binnen de Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Bijlmakers wordt er logopedische zorg verleend aan kinderen en volwassenen.

Een logopedische behandeling vindt meestal plaats met een frequentie van een- of tweemaal per week en duurt ongeveer 25-30 minuten per keer. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.
Tijdens de behandeling worden oefeningen gedaan. Er wordt met u besproken hoe deze oefeningen in de thuissituatie herhaald kunnen worden. Regelmatig wordt het verloop van de behandeling met u doorgenomen.
De duur van de behandeling hangt af van de diagnose en kan variëren van een paar consulten tot een langdurige behandeling.
Om terugval te voorkomen is het soms raadzaam om een controleafspraak te maken. Dit kan in de vorm van een telefonische afspraak of een afspraak in de praktijk.

Kinderen

Bij de behandeling van (jonge) kinderen staat spelenderwijs leren centraal. Uw kind leert sneller iets waaraan het plezier beleeft. U bent als ouder in principe aanwezig bij de behandeling van uw kind. Kinderen krijgen in een klapper opdrachten en oefeningen mee naar huis. Voor een goed verloop van de behandeling is het van belang dat kinderen de opdrachten (met ouders/verzorgers) thuis herhalen.
Oudere kinderen willen vaak alleen komen. Dit is mogelijk, maar wij stellen het op prijs als u regelmatig contact met ons opneemt (telefonisch, e-mail contact of door af en toe eens een behandeling bij te wonen). Daarnaast worden tips, adviezen en oefeningen genoteerd in een klapper. Zo kan informatie uitgewisseld worden tussen de logopedist en de ouders, maar ook tussen de logopedist en de school.

Volwassenen

Tijdens de behandeling van volwassenen wordt ernaar gestreefd om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse situatie, het beroep en de interesses van de volwassen cliënt. Er worden tips, adviezen en oefeningen meegegeven, die toepasbaar zijn in de dagelijkse situatie. Wanneer het voor de cliënt om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan er aan huis behandeling plaatsvinden.

Overleg

Regelmatig wordt er overleg gevoerd met andere betrokkenen over de voortgang van de begeleiding. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming. Overleg vindt plaats middels verslaggeving naar de verwijzer, telefonisch overleg of e-mail contact met de leerkracht, remedial teacher of intern begeleider van de school van uw kind. Ook is de logopedist, indien gewenst, aanwezig bij een overleg op school.
Daarnaast komt het voor dat overleg plaatsvindt met andere behandelaars, zoals (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen, psychologen en medisch specialisten (KNO-arts, neuroloog e.d.).

Rapportage

Verslaggeving naar aanleiding van logopedisch onderzoek of logopedische behandeling wordt eerst met de cliënt of de ouders besproken, alvorens de gegevens naar de betrokken instanties (bijv. de school) worden verstuurd.
Bij beëindiging van de logopedische behandeling wordt een eindverslag, met daarin het verloop van de logopedische behandelingen, naar de verwijzer gestuurd.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Bijlmakers wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van onze beroepsvereniging (NVLF) zal worden nageleefd.

Klachten

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, kunt u dit met de desbetreffende logopedist of met de praktijkhouder Gerola Bijlmakers bespreken.
Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) een brochure opgesteld over de klachtenregeling. In de wachtkamer van de praktijk is deze brochure aanwezig.

Bijlmakers bel me