Wat doen wij?

 

Onderzoek/behandeling

Er wordt gestart met het verzamelen van algemene gegevens middels een anamnese en het afnemen van een logopedisch onderzoek. Vaak zijn er voor het afnemen van dit onderzoek meerdere behandelingen nodig. Dit is mede afhankelijk van de hulpvraag. Mogelijk worden er gegevens opgevraagd bij derden (school, KNO-arts enz.). Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming. Na afname van het onderzoek worden de resultaten en de daaropvolgende behandeldoelen met u besproken. Tevens worden er adviezen meegegeven voor thuis, school of werksituatie.

Binnen de Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Bijlmakers wordt er logopedische zorg verleend aan kinderen en volwassenen. Een logopedische behandeling vindt meestal plaats met een frequentie van een- of tweemaal per week en duurt gemiddeld 25 minuten. De overige 5 minuten worden door de logopedist gebruikt voor verslaglegging en administratie. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. Tijdens de behandeling worden oefeningen gedaan. Er wordt met u besproken hoe deze oefeningen in de thuissituatie herhaald kunnen worden.

Na een van te voren vastgestelde behandelperiode zal er geëvalueerd zal worden. Na het evaluatiemoment worden de onderzoeksresultaten met u doorgesproken. Er wordt in overleg bepaald of de doelen behaald zijn en of voortzetting van de logopedische begeleiding nog wenselijk is. De duur van de behandeling hangt af van de diagnose en kan variëren van een paar consulten tot een langdurige behandeling. Om terugval te voorkomen is het soms raadzaam om een controle afspraak te maken. Dit kan in de vorm van een telefonische afspraak of een afspraak in de praktijk.

Kinderen

Bij de behandeling van (jonge) kinderen staat spelenderwijs leren centraal. Uw kind leert sneller iets waaraan het plezier beleeft. U bent als ouder in principe aanwezig bij de behandeling van uw kind. Kinderen krijgen in een klapper opdrachten en oefeningen mee naar huis. Voor een goed verloop van de behandeling is het van belang dat kinderen de opdrachten (met ouders/verzorgers) thuis herhalen. Oudere kinderen willen vaak alleen komen. Dit is mogelijk, maar wij stellen het op prijs als u regelmatig contact met ons opneemt (telefonisch, e-mail contact of door af en toe eens een behandeling bij te wonen). Daarnaast worden tips, adviezen en oefeningen genoteerd in een klapper. Zo kan informatie uitgewisseld worden tussen de logopedist en de ouders, maar ook tussen de logopedist en de school.

Volwassenen

Tijdens de behandeling van volwassenen wordt ernaar gestreefd om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse situatie, het beroep en de interesses van de volwassen cliënt. Er worden tips, adviezen en oefeningen meegegeven, die toepasbaar zijn in de dagelijkse situatie. Wanneer het voor de cliënt om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kan er aan huis behandeling plaatsvinden.

Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen wordt er een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Deze behandelovereenkomst dient door u ondertekend te worden wanneer u akkoord gaat met het uitvoeren van de logopedische behandeling.

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens

Regelmatig wordt er door de logopedist met andere betrokkenen overleg gevoerd over de voortgang van de begeleiding. Voor het uitwisselen van gegevens aan derden dient u een toestemmingsformulier te ondertekenen. Overleg vindt plaats middels verslaggeving naar de verwijzer, telefonisch overleg of e-mail contact met de leerkracht, remedial teacher of intern begeleider van de school van uw kind. Ook is de logopedist, indien gewenst, aanwezig bij een overleg op school. Daarnaast komt het voor dat overleg plaatsvindt met andere behandelaars, zoals (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedagogen, psychologen en medisch specialisten (KNO-arts, neuroloog e.d.).

Rapportage

Verslaggeving naar aanleiding van logopedisch onderzoek of logopedische behandeling wordt eerst met de cliënt of de ouders besproken, alvorens de gegevens naar de betrokken instanties (bijv. de school) worden verstuurd. Bij beëindiging van de logopedische behandeling wordt een eindverslag, met daarin het verloop van de logopedische behandelingen, naar de verwijzer gestuurd.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de Praktijk voor Logopedie & Dyslexie Bijlmakers wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van onze beroepsvereniging (NVLF) zal worden nageleefd.

Klachten

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, kunt u dit met de desbetreffende logopedist of met de praktijkhouder Gerola Bijlmakers bespreken. Het klachtenrecht voor patiënten is overigens vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) heeft een brochure opgesteld over de klachtenregeling. In de wachtkamer van de praktijk is deze brochure aanwezig. De praktijk Logopedie & Dyslexie Bijlmakers volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Continuïteit behandeling

Tijdens periodes van langdurige afwezigheid van de behandelend logopedist, wordt aan u de mogelijkheid geboden om doorbehandeld te worden door een collega logopedist.

 

Bijlmakers bel me